طالبان در فرازِ نقضِ حقوقِ بشر

طالبان در فرازِ نقضِ حقوقِ بشر

8 دلو 1402

روزنه صلح
باتوجه به عملکرد ظلم‌پروارنه‌ی طالبان در افغانستان که شاهد خشونت‌های مکرر هستیم، طالبان اکنون در فرازِ نقضِ حقوقِ بشر در جهان قرار دارد. در بیش از دو سال تلاش‌های جامعه‌ی جهانی و سازمانِ مللِ متحد از راه تعامل با طالبان نتیجه‌ی معکوس را به همراه داشته است، تعاملات و کمک‌های مالی از یک طرف به طالبان قدرت بخشیده است و از طرف دیگر اقدام‌های نقض حقوق بشر از سوی طالبان به یک امتیاز سیاسی در جهان مبدل شده است.