انتخابات؛ روزنه ای بسوی صلح و دموکراسی

4 میزان 1398
2 دقیقه
انتخابات؛ روزنه ای بسوی صلح و دموکراسی

افغانستان بعد از چند دهه جنگ و خشونت  در حال حاضر به نحوی از مزایای دموکراسی در حکومت داری استفاده می کند ؛ اما هنوز از حاکمیت قانون نظام به تمام معنا دموکراتیک خبری نیست، اکنون در آستانه برگزاری دور چهارم انتخابات ریاست جهموری قرار داریم و ملت افغانستان می خواهد با رای خویش سرنوشت خویش را رقم بزند.

انتخابات افغانستان در چند دور اخیر با تقلب و چالش های زیادی همراه بوده و هر دور نیز موج ای از انتقادات شدید را در قبال داشته است. از این رو در دور اخیر به نسبت تقلب گسترده  نتیجه رای مردم برای چندین ماه در گرو چانه زنی های سیاسی قرار گرفته بود و با افزایش تنش ها میان دو کاندید پیش تاز ، حکومت وحدت ملی شکل گرفت وقدرت میان محمد اشرف غنی  و عبدالله و عبدالله دو نامزد پیشتاز، حکومت وحدت ملی شکل گرفت و قدرت میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله تقسیم گردید. این مسئله بیان گر بازی با سرنوشت مردم بوده و چانه زنی ها بر سرتقسیم قدرت بوده است.همچنین در انتخابات پارلمانی نیز شاهد تقلب گسترده بوده ایم.

با در نظرداشت چالش های فوق این نگرانی وجود دارد که رای مردم نتواند سرنوشت حکومت آینده را تعیین کند.

امنیت انتخابات نیز یک امر جدی است که باید مسولین امنیتی بر آن توجه داشته باشد تا مردم بتوانند از حق رأی شان برای تعیین سرنوشت شان استفاده کنند. از جهت دیگر افزایش ناامنی و خشونت ها در روز های اخیر امنیت انتخابات را بخ مخاطره انداخته است وسطح اشتراک مردم را در پای صندوق رأی پایین آورده است. اشتراک مردم در انتخابات از ارزش های اساسی حاکمیت دموکراسی است و گرفتن حق رأی از آن ها به دلیل عدم امنیت محل رأی دهی در نقاط مختلف افغانستان شکست دموکراسی و نقض حقوق مدنی شهروندان محسوب میگردد.

شهروندان افغانستان مکلف هستند و حق دارند در انتخابات اشتراک کنند واز ارزشهای دموکراسی پاسداری نمایند و مردم سالاری با اشتراک مردم در پای صندوق رای معنی میدهد.

نظارت از انتخابات وحمایت از نظام جمهوری تعیین کننده سرنوشت ملت و پایه گذاری حکومت مقتدر و مسوول است،مردم با رأی خویش از یک طرف از نظام حمایت می نمایند و از طرف دیگر سرنوشت مدیریت حکومت داری خوب را با شخص شایسته رقم میزنند و یا از نظام حمایت و کاندیدان را نفی می کنند.

دغدغه اساسی ومهم مردم افغانستان بستر سازی تقلب است که از سوی کاندیدان صورت نگیرد،بدون شک با دخالت شخص حاکم در نفی حق رأی ، سرنوشت انتخابات به بن بست مواجه می شود و این بازی با دموکراسی است .

امید بر این است که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات پاسدار واقعی دموکراسی بوده وفرصت های حق رأی را برای مردم افغانستان در انتخابات به شکل مطمئین فراهم آورد تا شهروندان افغانستان از حق رأی شان محروم نگردند.

انتخابات نیز نقش مهم در حاکمیت صلح دارد ، در بستر یک انتخابات آزاد ، شفاف و عادلانه آمدن صلح امکان پذیر است.

در دو دهه اخیر انتخابات که پیش زمینه صلح باشد را نداشته ایم و هرکدام در نفی صلح ختم شد.

انتخابات شفاف که نقش نظارت مردم ، نهاد های مستقل ملی و سازمان های ملی و بین المللی در آن برجسته باشد ،روزنه خواهد بود برای آوردن صلح واقعی . در یک نگاه صلح و انتخابات فراتر از قدرت طلبی بوده و مسئله اساسی منافع ملی است .

سرمقاله .