اعلاميه خانه صلح افغانستان در پیوند به پیشرفت ها و چالش های پروسه صلح.

19 دلو 1398
2 دقیقه
اعلاميه خانه صلح افغانستان در پیوند به پیشرفت ها و چالش های پروسه صلح.

اعلاميه خانه صلح افغانستان در پیوند به پیشرفت ها و چالش های پروسه صلح.

تاریخ: ۱۷ دلو ۱۳۹۸
کابل ،افغانستان

خانه صلح افغانستان به عنوان چتربزرگ از نهاد های مدنی شدیدا نگران وضعیت پیچیده ومبهم پروسه صلح است.
مذاکرات صلح آغاز خوبی برای امدن صلح ملی و ختم جنگ در افغانستان میباشد اما این مزاکرات میان نماینده ویژه امریکا و طالبان پس ده دور گفتگو و دو بار توقف هنوز هم مبهم برجا است.، هر چند فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا پیرامون صلح افغانستان با کشور های همسایه نشست داشته اما سیاه ساختن این بحث ها مردم را شدیدا نگران ساخته است. از چندی بدینسو تنش های شدید میان ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه پیرامون موارد متفاوت بویژه پیش شرط های پروسه صلح شدیدا جریان دارد و باعث نگرانی مردم شده و این تنش ها باعث ایجاد شگاف بزرگ میان مردم و ساختار های حکومتی میگردد. خانه صلح افغانستان با درک از وضعیت وحساسیت پروسه پیشنهادات و سفارشات خویش را در پیوند به پیشرفت ها و چالش های پروسه صلح چنین مطرح میدارد.
1. پایان تنش ها میان ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه تا پروسه را به چالش نکشیده و نگرانی مردم خاتمه پیدا کند.
2. تعین هیئت همه شمول مذاکره کننده برای مذاکرات بین الافغانی که متشکل از احزاب سیاسی، نماینده های جامعه مدنی، زنان، رسانه ها، جوانان و قربانیان جنگ باشد.
3. اجماع ملی باید هرچه زودتر شکل بگیرد.
4. صلح پروسه ملی است نباید در قبال صلح برخورد پروژه یی و مطرح ساختن ساختار هاانجام گیرد.
5. خواست ها و پیشنهادات زنان باید در نظر گرفته شود و در سطوح تصمیم گیرنده باشند.
6. برای ختم جنگ و آغاز پروسه صلح نیاز مبرم است تا خشونت ها کاهش پیداکند و آتش بس اعلام
گردد.
7. از هر راه ممکن که پیش زمینه و روزنه ای صلح باشد براساس منافع ملی حمایت گردد