ثبات و همگرایی: طرح حل تنش سیاسی تا پایان هفته به ارگ سپرده می شود

30 حمل 1399
1 دقیقه
ثبات و همگرایی: طرح حل تنش سیاسی تا پایان هفته به ارگ سپرده می شود

قرار است دستهَ انتخاباتی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله  برای حل تنش سیاسی روی مقام ریاست جمهوری افغانستان طرح خویش را تا پایان هفته جاری به ارگ بسپارد .

یک منبع از تیم ثبات وهمگرایی می گوید که  رهبری شورای مصالحه از سوی عبدالله و عبدالله پذیرفته شده است .

تنش های سیاسی مقام ریاست جمهوری میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به واکنش های جدی داخلی و خارجی مواجه  شده است .

وزیر خارجه امریکا برا ی حل این تنش به کابل آمد و بی نتیجه برگشت و اما آمریکا در واکنش به تنش های سیاسی یک میلیارد دالر از کمک های شان را برای افغانستان کاهش داد و هشدار داد در صورتی عدم حل تنش ها میان محمد اشرف غنی و عبداللله عبدالله  ،آمریکا تمامی نیروی نظامی خویش را از افغانستان خارج خواهد کرد.

اتحادیه اروپا  نیز هشدار داد که تداوم تنش ها میان آقای غنی و عبدالله همکاری میان کشور های اروپایی و افغانستان  را کاهش خواهد داد و افغانستان را به بحران جدی سوق خواهد داد.

در روز های اخیر طرح حل تنش ها میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله شریک  شد وتاکنون مورد قبول دو طرف قرار نگرفته است .

محمد اشرف غنی در یک طرح پیشنهادی رهبری شورای مصالحه و چهل فیصد کابینه را به عبدالله ارائه نموده است.