خانه صلح افغانستان خواستار مشارکت نهادهای مدنی در روند صلح شد

15 جوزا 1399
2 دقیقه
خانه صلح افغانستان خواستار مشارکت نهادهای مدنی در روند صلح شد

هفته نامه روزنه صلح :خانه صلح افغانستان نقش نهاد های مدنی را در روند صلح افغانستان مهم دانسته و خواستار مشارکت معنی دار نهادهای مدنی در تصمیم گیری های صلح شد.

خانه صلح افغانستان در اعلامیه ی که امروز (۱۵ جوزا ۱۳۹۹) منتشیر شده است می گوید که شورای  عالی مصالحه براساس خواست های مردم عمل نماید و ساختار شان مانند گذششه در انحصار گروه خاص نباشد.

خانه صلح افغانستان از رهبری تیم های سیاسی در حکومت می خواهد که برمبنای توافق نامه عمل نموده و زمینه مشارکت معنی دار نهاد های جامعه مدنی را در پروسه ها و تصمیم گیری های صلح فراهم نماید.

در اعلامیه خانه صلح افغانستان امده است :« نهاد های جامعه مدنی به ویژه خانه صلح افغانستان (APH)طرح های متعدد را برای صلح پایدار از زمان تاسیس بدین سو ارایه نموده بنا از اعضا رهبری شورای عالی مصالحه میخواهد تا از این طرح ها استفاده نموده و خواست های مردم را اساس کار خویش قرار دهند».

این نهاد  از بازیگران جامعه جهانی در روند صلح افغانستان نیز خواسته است که در تعهد خویش در قبال روند صلح افغانستان صادقانه عمل نمایند.

محمد کریم سروش یکی از اعضای منتخب خانه صلح افغانستان می گوید : خانه صلح افغانستان یک چتر بزرگ متشکل از نهاد های مدنی و نخبه گان افغانستان است که همواره در روند صلح نقش برجسته داشته است.

وی از به حاشیه راندن نهادهای مدنی ، زنان و اقلیت های قومی در روند گفت وگوی صلح ابراز نگرانی می کند و می گوید که نهاد های مدنی در شفافیت گفت وگوی صلح نقش برجسته دارد.  

وی تأکیید دارد که همه ی مردم افغانستان در پروسه صلح به نحوی  مشارکت داشته باشد.

انتظار می رود که با شکل گیری شورای عالی مصالحه که از سوی عبدالله عبدالله رهبری میشود گفت وگوی بین الافغانی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان بزودی شروع شود و از خشونت ها کاسته شود .