بازماندگان قربانیان حمله بر شفاخانه صد بستر برچی خواهان از سرگیری فعالیت های داکتران بی مرز شدند

31 جوزا 1399
2 دقیقه
بازماندگان قربانیان حمله بر شفاخانه صد بستر برچی خواهان از سرگیری فعالیت های داکتران بی مرز شدند

هفته نامه روزنه صلح : کودکان و مادران که در حمله بر شفاخانه صد بستر برچی که اعضای فامیل خویش را ازدست داده بودند خواهان از سرگیری فعالیت های داکتران بدون سرحد در این شفاخانه شدند.

کودکان که در این شفاخانه تولد شده اند و مادران که کودکان خویش را در حمله  مسلحانه ازدست داده اند امروز (شنبه ۳۱ جوزا۱۳۹۹) همراه با مردم محل در یک گردهمایی در شفاخانه صد بستر دشت برچی خواستار ادامه فعالیت داکتران بدون سرحد در این شفاخانه شدند.

بعد از حمله افراد مسلح بر این شفاخانه ، هفته قبل داکتران بی مرز اعلام کردن که فعالیت های خویش را در این شفاخانه ادامه نمی دهد.

در این حمله ۲۴ تن که بیشتر شان کودکان و مادران بودند جان های خود را از دست دادند و ۳۰ تن زخمی شدند.

این شفاخانه بیشتر در بخش های نسایی ولادی فعالیت دارد و داکتران بدون مرز از حمایت کننده این بخش می باشد.

کودکان این گردهمایی می گویند: « ما کودکان در این شفاخانه تولد شده ایم و این حق ماست که از ما حمایت و حفاظت شود و خانواده ما از اقتصاد خیلی ضعیف برخوردار اند ویا تحت فقر هستد . این برای ما مشکل است که در یک شفاخانه خصوصی مراجعه کنیم چون توان شان نداریم . این تنها شفاخانه ای دردشت برچی است که در درمان ما رسیدگی کرده میتواند. »  

نماینده گان داکتران بی مرز در این گردهمایی حضور داشتند ، این نماینده گان می گویند که دفترمرکزی در این مورد تصمیم براساس خواست این مردم خواهد گرفت.

اعلام توقف فعالیت های این داکتران در این شفاخانه به واکنش های جدی مردم مواجه شده است و مردم از طریق رسانه های اجتماعی نیز برای از سرگیری فعالیت داکتران بی مرز داد خواهی می کنند.

مسؤولان این شفاخانه می گویند که روزانه تا ۵۰ نوزاد در این شفاخانه تولد می شوند و درحدود سه صد داکتر و کارمند بهداشتی برای رسیدگی مریضان در این شفاخانه از سوی دفتر داکتران بی مرز استخدام شده بودند که اکنون ۶۰ کارمند دولتی در این شفاخانه وظیفه انجام میدهند.