نزدیک ۱۰ میلیون کودک درافغانستان درخطر عدم دسترسی به غذا قرار دارند.

30 جدی 1399
1 دقیقه
نزدیک ۱۰ میلیون کودک درافغانستان درخطر عدم دسترسی به غذا قرار دارند.

سازمان حمایت ازکودکان« سیف د چلدرن» گفته است در سال جاری میلادی نزدیک ۱۰ میلیون کودک در افغانستان در خطر عدم دسترسی  به غذای کافی قرار دارند.

این سازمان می گوید” بیش از ‍۱۸ میلیون افغان به شمول ۹.۷ میلیون کودک شدیدآ نیازمند کمک های نجات دهنده زندگی به شمول غذا می باشند و برای رفع این خطر سه میلیارد دالر درسال ۲۰۲۱ نیاز می باشد”.

کریس نیاماندی ، مسول این سازمان در افغانستان می گوید که مردم افغانستان از منازعه خشونت آمیز و خطر جدی ویروس کرونا رنج می برند. وی می افزاید: « این یک وضعیت بسیار خطرناک است که نیازمند توجه جدی جامعه است».

افزایش خشونت ها در افغانستان یکی نگرانی های جدی است که زندگی مردم افغانستان را به بن بست مواجه نموده است . در سال اخیر مشکلات امنیتی یکی از چالش های جدی کار برای مردم افغانستان بوده است که این خود زمینه ی عدم دسترسی کودکان را به غذا افزایش داده است.