استقبال حرکت مردمی صلح افغانستان از خروج قوای خارجی

5 ثور 1400
1 دقیقه
استقبال حرکت مردمی صلح افغانستان از خروج قوای خارجی

حرکت مردمی صلح افغانستان با استقبال از خروج نیروهای خارجی از این کشور، خواهان حضوری نمایندگان طالبان و دولت افغانستان به میز مذاکره در نشست استانبول شدند و این نمایندگان می‌گویند: دیگر هیچ بهانه برای طالبان باقی نیست که با مردم و دولت افغانستان صلح نکنند.

این حرکت مردمی که با خود نمایندگان از ۲۵ ولایت کشور دارد از پیشرفت روند صلح و خروج نیروهای خارجی از افغانستان خوشبین اند و می‌گویند: سازمان ملل متحده، امریکا و دیگر کشورهای دخیل در قضایایی افغانستان باید طالبان را به نشست استانبول حاضر سازند.

این حرکت مردمی از دولت امریکا و سازمان ملل متحده می‌خواهد که روند صلح افغانستان و آتش بس میان طالبان و دولت افغانستان  را نظارت کنند.

یکی از خواسته های جدی این نمایندگان این است که رهبران دو طرف باید در نشست استانبول ترکیه اشتراک کنند تا زمینه یک تفاهم صلح و اتش فراهم گردد.

این نمایندگان مردم به این باور اند که در روند صلح تا اکنون نمایندگان بی طرف که نمایندگان واقعی مردم افغانستان اند اشتراک نداشتند و یکی از عوامل که پروسه صلح تا هنوز نتیجه نداده است نیز همین مسئله می باشد.

گفتگوی صلح بین افغانی از چند ماه به این طرف در دوحه پایتخت قطر جریان داشت اما قرار است که نشست استانبول ترکیه با حضور سران دولت افغانستان و رهبران طالبان دایر شود که تا هنوز معلوم نیست که رهبران طالبان در این نشست اشتراک می کند یا خیر.