محمد اشرف غنی: افغانستان در جنگ تحمیل شده با خطر جدی بی ثباتی مواجه است

23 اسد 1400
1 دقیقه
محمد اشرف غنی: افغانستان در جنگ تحمیل شده با خطر جدی بی ثباتی مواجه است

محمد اشرف غنی ، رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی کوتا خویش در رابطه به وضعیت موجود افغانستان گفت که این کشور به دلیل جنگ تحمیل شده با خطر جدی بی ثباتی مواجه است.

او گفت که در چنین وضع فعلی کشور انسجام دوباره نیروهای  امنیتی و دفاعی اولویت اوست و در این زمینه اقدام جدی روی دست است.

او افزود که مشوره با بزرگان داخلی جریان دارد و نتیجه شان بزودی اعلام می گردد.

آقای غنی در سخنرانی دو نیم دقیقه ای خویش  که از سوی تلویزیون ملی نشر شد به خانواده نیروهای دولتی که اعضای فامیل خویش را ازدست داده اند تسلیت گفت.