یک زن افغان در حال ترک افغانستان در داخل هواپیما زایمان کرد

31 اسد 1400
1 دقیقه
یک زن افغان در حال ترک افغانستان در داخل هواپیما زایمان کرد

یک زن  افغان در حال ترک افغانستان  در میان هواپیما زایمان کرد.

بخش فرماندهی انتقال پناهندگان افغان از میدان هوایی کابل می  گوید که این زن در مسیر انتقال به پایگاه هوایی رامستین آلمان دچار درد زایمان شده است.

فرمانده هواپیما گفته است:”  باشدد درد زایمان نخست هواپیما در ارتفاع پایین پرواز کرد تا فشار هوا در داخل هواپیما افزایش یابد باعث نجات جان مادر شود”.

با نشست هواپیما کارکنان صحی ارتش امریکا وارد هوا پیما شد و نوزاد به دنیا آمد.

اکنون مادر این نوزاد و نوازاد در مرکز صحی است وضعییت شان خوب است.

یک زن افغان در داخل یک هواپیمای نظامی آمریکایی در آلمان زایمان کرد.