یونیسف: از حق و پیشرفت دختران افغانستان به آموزش محافظت شود

18 میزان 1400
1 دقیقه
یونیسف: از حق و پیشرفت دختران افغانستان به آموزش محافظت شود

بخش حمایت از اطفال سازمان ملل متحد( یونیسف) می گوید که پیشرفت درعرصه آموزش دختران در افغانستان نباید ضایع شود.

بخش جنوب آسیا یونیسف در تویترش نوشت که پیش از سال ۲۰۰۱  یک دختر هم به مکتب نمی رفت اما اکنون شمار دختران دانش آموز به چهار میلیون تن می رسد.

یونیسف می گوید که دختران در افغانستان راه طولانی را برای آموزش پیموده اند نباید حق انها  انها ضایع شود بل از دسترسی انها به آموزش با کیفیت باید محافظت شود.

یونیسف می افزاید امارت اسلامی به دختران بالاتر از صنف شش اجازه مکتب رفتن رانداده اند و اما روی طرزالعملی این کار می کنیم که بتوانیم این مانع را برداریم و همه دختران اجازه شمولیت در مکتب را داشته باشند.