اکثريت خاموش

22 میزان 1400
1 دقیقه
اکثريت خاموش

ما فقرا

کارگران

اکثريت خاموش

همیشه در جنگ بوده ایم

جنگ برای نان

چیزی برای باختن نداشته ایم

این جنگ ها

وجهاد

جنگ ما نبوده است

ما جنگ را نباخته ایم

جنگ همیشه وجود داشته است

سرمایه داران

ارباب ها

ملا ها

کشیشان

به جنگ ها

جنگ فرم دیگری داده اند

سال ها به ما توهم هدیه داده بودند

با دروغ های شاخ دار

اکنون

پرده ها دریده است

راز ها آشکار شده است

که

تمام مرگ های ما

تمام جنگ های آزادیبخش

وجهاد های مقدس

به خاطر پری کردن جیب های سیاستمداران

حساب های بانکی

شرکت های جهادی

و خدایان زمینی بوده است

ما کارگران وفقرا

مواد سوختی ماشین جنگی بوده ایم

ما….

زلمی کاوه