کودکان افغانستان در خطر گرسنگی و مرگ

14 جدی 1400
1 دقیقه
کودکان افغانستان در خطر گرسنگی و مرگ