اعلامیه خانه آزادی بیان در باره بازداشت دو خبرنگار آریانا نیوز از سوی طالبان

12 دلو 1400
1 دقیقه
اعلامیه خانه آزادی بیان در باره بازداشت دو خبرنگار آریانا نیوز از سوی طالبان