خانه آزادی بیان وعفو بین الملل خواهان توقف بازداشت خبرنگاران و آزادی فوری دو خبرنگار آریانا نیوز شدند

12 دلو 1400
2 دقیقه
خانه آزادی بیان وعفو بین الملل خواهان توقف بازداشت خبرنگاران و آزادی فوری دو خبرنگار آریانا نیوز شدند

هفته نامه روزنه صلح : خانه آزادی بیان  می گوید که دیروز ( ۱ فبروری ۲۰۲۲ )  دو خبرنگار آریانا نیوز ، اسلم حجاب و وارث حسرت از درب ورودی این رسانه  از سوی افراد طالبان بازداشت شده اند.

خانه آزادی بیان در اعلامیه یی که منتشر کرده است نگاشته است :« خانه آزادی بیان این نوع بازداشت ها را شدیدا محکوم می کند و آن را خلاف موازین جهانی حقوق بشری و آزادی بیان می داند. خانه آزادی بیان از گروه طالبان می خواهد این دو خبرنگار را بی درنگ آزاد سازند و بیشتر از این آزادی بیان سرکوب نکنند».

مسوولین این نهاد به روزنه صلح گفت : پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان و رویکار آمدن گروه طالبان آزادی بیان بصورت سیستماتیک زیر فشار بوده . همه روزه گروه طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران اعمال فشار کرده اند.

عبدالمطلب فراجی ، مسوول اجرایی این نهاد به روزنه صلح گفت :« طالبان  گاهی در اطاق خبر حضور پیدا کرده ویا هم از طریق تلفون تماس گرفته اند ، خبرنگاران و رسانه ها را تهدید کرده و یا هم خبرنگاران را بازداشت کرده اند. گاهی هم خبرنگاران در انجام وظیفه لت کوب کرده اند».

آقای فراجی افزود که پیامد این اعمال فشار بر رسانه ها و خفه سازی آزادی بیان به معنی نرسیدن صدای فقر و بیچارگی ، بد امنی و ظلم که هر روز برمردم  افغنستان جریان دارد به گوش جامعه جهانی خواهد بود.

خانه آزادی بیان در افغانستان از نهاد های حامی رسانه ی و سازمان ملل متحد  و اتحادیه اروپا وسایر نهاد های حامی رسانه یی می خواهد با خانه آزادی بیان و خبرنگاران افغانستان هم صدا شوند.

این  خانه  ازنهاد های حامی رسانه ای می خواهد که  بیشتر از این اجازه ندهند صدای آزادی بیان خفه شود تا صدای مردم افغانستان به جامعه جهانی نرسد ، معنی این فشار بر آزادی بیان دریافت امتیاز و اعمال فشار بر جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی می باشد.

خانه آزادی بیان ضمن توقف بازداشت خبرنگاران  از طالبان خواستار آزادی فوری این دو خبرنگار از بند شد و از جامعه جهانی و نهاد حامی آزادی بیان می خواهد که جلو سرکوب سیستماتیک رسانه ها و روزنامه نگاران افغانستان را بگیرند.

سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد نیز بازداشت این دو خبرنگار را محکوم و خواستار آزادی این دو خبرنگار ازبند طالبان شدند.

سازمان ملل متحد در توییتر اش نگاشته است :” ملل متحد از طالبان می خواهد که علت بازداشت اسلم حجاب و وارث حسرت خبرنگاران آریانا نیوز را برای احترام به حقوق افغان ها علنی کنند. ما همچنان از طالبان می خواهیم که محل نگهداری زنان فعال که از دو هفته قبل ناپدید شده اند را روشن بسازند”.