دختران خسته خسته منتظرند-پشت در های بسته منتظرند

8 حمل 1401
1 دقیقه
دختران خسته خسته منتظرند-پشت در های بسته منتظرند

دختران خسته خسته منتظرند

پشت در های بسته منتظرند

تا قفس بشکند، نفس بزنیم

قلب های شکسته منتظرند

تا که از دست، بند، باز کنیم

باز سازِ امید ساز کنیم

تارهای گسسته منتظرند

دختران خسته خسته منتظرند

پشت در های بسته منتظرند

نیست شب، شهر اگر شود بیدار

جاده در جاده میکند پیکار

ما اگر رد شویم از دیوار

روزهای خجسته منتظرند

دختران خسته خسته منتظرند

پشت در های بسته منتظرند

هرچه از جنس نور و باران است

درنفس های تازه پنهان است

تا نسیمی تکانِ شان بدهد

لاله ها دسته دسته منتظرند

دختران خسته خسته منتظرند

پشت در های بسته منتظرند

تا قفس بشکنیم، یخ شکند

قلب های شکسته منتظرند

دختران خسته خسته منتظرند

پشت در های بسته منتظرند

سمیع حامد