روانه سوی مکتبیم= پرنده‌گان خوش‌خبر

15 حمل 1401
2 دقیقه
روانه سوی مکتبیم= پرنده‌گان خوش‌خبر

Afghan schoolgirls complete an assignment given to them by their teacher during class, at the Manu Chera school for girls in central Kabul, Afghanistan, Monday Dec. 31, 2001. After five years of being denied education, girls are returning to school in Afghanistan. More than 600 girls registered at the school, for many of the younger children it is their first time in school. (AP Photo/Marco Di Lauro)

قفس مباف بعد از این

کنون ز بند رَسته‌ایم

به روز خورده‌ایم گره

دگر ز شب گسَسته‌ایم

به غیر پر زدن چه را

بداند این دل رها

عبث مکوش کَی شود

به حبس‌/خانه آشنا

روانه سوی مکتبیم

پرنده‌گان خوش‌خبر

رفیق فصل‌‌ رُستنیم

نداریم ترس از تبر

/////

صدا کشیم بیشتر

رها رها رهایی را

کجا کسی زمین زند

شکوه آسمایی را!!

صدا کشیم بیشتر

رها رها رهایی را

کجا کسی زمین زند

شکوه آسمایی را!!

به غیر پر زدن چه را

بداند این دل رها

عبث مکوش! کَی شود

به حبس‌/خانه آشنا

روانه سوی مکتبیم

پرنده‌گان خوش‌خبر

رفیق فصل‌‌ رُستنیم

نداریم ترس از تبر

/////

به اوج نسبتم رسد

عقاب سرکشم، بدان

اسارت است نان تو

از آن نمی‌چشم، بدان

به اوج نسبتم رسد

عقاب سرکشم، بدان

اسارت است نان تو

از آن نمی‌چشم، بدان

به غیر پر زدن چه را

بداند این دل رها

عبث مکوش کَی شود

به حبس‌/خانه آشنا

روانه سوی مکتبیم

پرنده‌گان خوش‌خبر

رفیق فصل‌‌ رُستنیم

نداریم ترس از تبر

شعر: تمیم حمید