علمای پاکستان: آموزش حق مسلم شرعی و علوم عصری دختران است

18 حمل 1401
1 دقیقه
علمای پاکستان: آموزش حق مسلم شرعی و علوم عصری دختران است

هفته نامه روزنه‌ی صلح: ده‌ها عالم دینی در پاکستان در پیوند به مسدود نگهداشتن مکاتب دخترانه در افغانستان، خطاب به حکومت سرپرست طالبان، اعلام کردند که آموزش حق مسلم شرعی و علوم عصری دختران و زنان است.

در بیانیه‌ای مشترک این علما آمده است که در جریان آموزش، حجاب شرعتی دختران دانش‌آموز رعایت و از تردد مردان در جریان تدریس دختران جلوگیری صورت گیرد.

در این بیانیه همچنان تصریح شده که هنگام انتقال دختران دانش‌آموز به مکاتب‌شان نظم جداگانه‌ای شکل گرفته و نیز، صنوف درسی دختران و پسران از هم جدا شوند.

علاوه براین، علمای پاکستان پیشنهاد کردند که از یک‌سو مضامین دینی برای دختران اضافه گردد و از سوی دیگر، آموزگاران زن برای دختران آموزش دهند.

این علما، با توجه به موارد فوق، از حکومت سرپرست طالبان خواسته‌اند که هرچه زودتر مکاتب دخترانه را به‌روی دانش‌آموزان بازگشایی کنند.

عدم بازگشایی مکاتب دخترانه از سوی حکومت سرپرست طالبان، واکنش‌های گسترده‌ای ملی و بین‌المللی را به همراه داشته است. مکاتب دخترانه قرار بود که در سوم حمل ماه جاری به‌روی دختران بازگشایی شوند، اما طالبان تا تصمیم نهایی همچنان مسدود نگهداشتند.