این کودکان کجایند؟

31 حمل 1401
2 دقیقه
این کودکان کجایند؟
این کودکان کجایند؟
گورستان‌های بی‌نام
گواهی می‌دهند
استخوان‌های شکسته
در حافظۀ خاک 
گواهی می‌دهند
خون‌های سوخته در آتش انفجار
گواهی می‌دهند
فریادهای گم‌شده در بی‌اعتنایی آسمان 
گواهی می‌دهند
رودخانه‌های خون‌آلود
و ماهیان گوشت‌خوار
گواهی می‌دهند
کبوتران پرشکسته
و خانه‌های فرو ریخته
گواهی می‌دهند
ستاره‌گان
– ماهیان شناور دریاچه‌های خون –
گواهی می‌دهند
گیسوان سوختۀ دختران تاراج شده 
و کتاب‌های تیر خورده کودکان مکتبی
گواهی می‌دهند
مادران در خون تپیده
و پدران جگر سوخته 
گواهی می‌دهند
سبزه‌های کفن پوش
و بهاران بی‌شگوفه
گواهی می‌دهند
درختان 
– مرده‌گان ایسادۀ بی‌کفن-
گواهی می‌دهند
کاروان‌های کوچ 
و قافله‌های بربادی
گواهی می‌دهند
دیوارهای فرو ریختۀ کابل 
گواهی می‌دهند
من نیز گواهی می‌دهم
که تو یک شهر روشنی را
 هزار بار
هزار در هزار بار کشته‌ای
پرتو نادری