حمایت کابینه طالبان ازحمایت تحصیل زنان درکشور!

25 دلو 1401
1 دقیقه
حمایت کابینه طالبان ازحمایت تحصیل زنان درکشور!

روزنه صلح :کابینه طالبان به تازه گی نظرقاطع خود را درمورد تحصیل دختران به رهبری این گروه درقندهار فرستاده اند.  

اعضای کابینه طالبان می گوینداگر ملا هیبت الله آخند زاده تصمیم خود را درمورد تحصیل دختران تغییرندهد باید ازقدرت کناربرود.

این درحالیست که دوشنبه ۲۴دلو ۱۴٠۱عبدسلام حنفی معاون رئیس الوزراع طالبان انگشت انتقاد برشرایط کنونی گرفته وملاهیبت الله را مسؤل این نارضایتی دانست. حنفی ازعالمان جهان اسلام وافغانستان خواستند که درافغانستان روشن گری بیاورند.