طالبان در مخالفت با حقوق بشر

19 میزان 1402
1 دقیقه