حدود ۷ هزار مهاجر افغانستانی در آستانه اخراج از سویدن

5 دلو 1402
2 دقیقه
حدود ۷ هزار مهاجر افغانستانی در آستانه اخراج از سویدن

دولت سویدن افغانستان را در جمع کشورهای امن میداند و میخواهد که حدود هفت هزارپناهنده افغانستانی را اخراج کند.

این پناهنده ها سالهاست که درین کشوردربی سرنوشتی بسرمیبرند.

اما پس از روی کارآمدن طالبان برسرقدرت، اداره مهاجرت سویدن با فشارهای فعالان و نهادهای حامی مهاجرین مجبورشد که پروندهای شماری از مهاجران را مجددن بررسی کند.

طبق گزارش ها، پرونده‌های پناهندگی ۲۲۱۴ تن مجددا بررسی شده‌ و از این میان تنها ۳۶۳ پناهجو اجازه اقامت گرفته‌‌اند و متباقی دوباره حکم اخراج را دریافته اند.

اخیرن اتهادیه انجمن های صلصال که درکشورسویدن نیز فعالیت های فرهنگی واجتماعی دارد، درنامه ی از پارلمان سویدن خواسته است که آکنون افغانستان تحت اداره طالبان امن نبوده و اخراج پناهندگان آنان را در معرض خطرجانی و مرگ قرار میدهد.

درنامه اتهادیه صلصال آمده است :” با روی کارآمدن طالبان تبعیض و محدودیت علیه گروهای قومی، مذهبی و زبانی تشدید یافته است و زنان بصورت جمعی از حقوق اساسی شان محروم و با آپارتاید جنسیتی مواجه است”.

اما مقامات سویدن افغانستان تحت اداره طالبان را امن دانسته و گفته اند که اکنون میزان کشتارافراد ملکی کاهش یافته است.

انا لیندبلاد از بخش حقوقی اداره مهاجرت به رسانه میگوید: “ما هر مورد را جداگانه بررسی می‌کنیم. درگیری های مسلحانه و جنگ کاهش یافته است. همچنان میزان کشتار غیرنظامیان نیز کاهش یافته است. به خاطر این خشونت ها به بسیاری از مهاجران افغان پناهندگی داده شده‌است، اما حالا وضعیت دیگر اینگونه نیست.”

او در مورد وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد زنان می‌گوید: “زنان در افغانستان جزو گروهی هستند که جانشان در خطر است، اما استثناهایی وجود دارد. در این بخش همه موارد به صورت انفرادی بررسی می‌شود و نمی‌‌توان هر زنی را واجد شرایط پناهندگی شناخت.”

بر اساس آمار اداره مهاجرت سویدن، حدود ۷۰۰۰ مهاجر افغان حکم اخراج دریافت کرده‌اند.

گفته میشود که قرار این جمع از پناهنده ها به اوزبیکستان و بعدن به افغانستان برگردانده شوند.

سویدن از جمله کشورهای حامی حقوق بشراست اما درقسمت پذیرش مهاجران سختگیرانه عمل میکند و قراراست که دولت این کشورکنترول مرزی را نیز آغازنماید.