درباره ما

درباره ما

21 ثور 1399

با در نظرداشت چند دهه جنگ در افغانستان که ریشه صلح آسیب پذیر گردیده و خشونت ها برزندگی مردم افغانستان سایه افگنده است ، داد خواهی از حقوق مردم افغانستان در زمینه صلح یک ضرورت جدی و مسوولیت مییاشد  که مدافعين حقوق مردم دور هم جمع شده، نقش و رسالت تاريخی شان را در برابر جامعه ا...

بیشتر بخوانید

درباره ما

17 اسد 1398

جمعی از نویسندگان و خبرنگاران دغدغه‌مند مصمم شدیم هفته نامه‌ای را تحت نام “روزنه صلح” به هدف حمایت از برقراری صلح و ارج نهادن به حقوق بشر پایدار در افغانستان، به نشر برسانیم.

نشریه ای...

بیشتر بخوانید