صلح

ادبیات جنگ و صلح در قرآن

24 ثور 1401

اساسا میان دو فرقه مسلمان جنگ گناه بزرگ محسوب می‌شود و به همین دلیل قطع فوری جنگ واجب است، لذا بر سایر مسلمانان واجب شده است که طرفین جنگ را به قطع جنگ فرا بخواند اگر یک جانب قبول نکرد، متجاوز محسوب می‌شود بر سایرین است که با طرف متجاوز به هر وسیله مشروع از جمله از ...

بیشتر بخوانید

صلح اجتماعی بنیاد صلح پایدار

3 حمل 1400

قبل از اینکه به موضوع اصلی مقاله بپردازم بهتر است که بخاطر روشن شدن موضوع توضیح کوتا به تعریف صلح و  اجتماع داشته باشم.

صلح:

بیشتر بخوانید