درباره ما

21 ثور 1399
2 دقیقه
درباره ما

با در نظرداشت چند دهه جنگ در افغانستان که ریشه صلح آسیب پذیر گردیده و خشونت ها برزندگی مردم افغانستان سایه افگنده است ، داد خواهی از حقوق مردم افغانستان در زمینه صلح یک ضرورت جدی و مسوولیت مییاشد  که مدافعين حقوق مردم دور هم جمع شده، نقش و رسالت تاريخی شان را در برابر جامعه ايفا نموده و شرايط اجتماعی و فرهنگی را به گونه ای فراهم سازند که در پرتو آن مشکلات و محدوديت ها در عرصه صلح کاسته شود، تا باشد که در راه تحقق عدالت اجتماعی، تامين دموکراسی، رشد متوازن اقتصادی و اجتماعی و ارتقای سطح زنده گی مادی و معنوی مردم افغانستان جهت مشارکت کامل در روند عادی زندگی اجتماعی و در تآمين هر چه بيشتر حقوق مدنی و بشری شان سهم شايسته ای داشته باشند.

جمع از نویسندگان نخبه با پیشنهاد و مدیریت محمد کریم سروش مصمم شدیم هفته نامه ای را تا تحت نام “روزنه صلح” به هدف داد خواهی و حمایت از صلح پایدار در افغانستان ، به نشر برسانیم .

هفته نامه روزنه صلح مطابق قانون اساسی، قانون رسانه ها  و بدون کدام وابستگی با شخص ، گروه سیاسی ، نهاد سیاسی و منبع دیگر با رویکرد صلح فراگیر که تغیر دهنده زندگی مردم افغانستان بسوی تطبیق قانون ، توسعه حقوق بشر ، حقوق مدنی  ، آزادی بیان، عدالت اجتماعی باشد ، گام برداشته است.

روزنه صلح تنها هفته نامه ی است در راستای صلح در افغانستان که بطور مستقلانه عمل می نماید و هیچ غرض و معامله سیاسی را نمی پذیرد.

هفته نامه روزنه صلح به تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۴ تحت شماره ۱۸۵ راجستر وزارت محترم اطلاعات فرهنگ افغانستان شد و در جمع مطبوعات افغانستان پیوست.

اکنون هفته نامه روزنه صلح روابط نزدیک با نهاد های صلح و حقوق بشر درافغانستان و جهان داشته که همکاری دوجانبه در گسترش صلح در افغانستان و جهان دارد.

هفته نامه روزنه صلح نشریه ی برای توسعه صلح در افغانستان

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: محمد کریم سروش

ایمیل: mkarimqasim@gmail.com

معاون مدیر مسوول: حسین جعفری

ویراستار:  یونس قدمی

گزارش‌گران: سلمان مرادی و شبنم شهرزاد

شماره‌های تماس:

۰۷۸۱۶۹۸۰۵۲ – ۰۷۳۰۹۰۵۸۳۶

ایمیل: info@peaceweekly.com

نشانی دفتر مرکزی: کابل،  کارته ۴، افغانستان