طالبان دختران معترض به منع تحصیل را به نکاح اجباری با نیروهایش تهدید کرده‌اند

14 جدی 1401
1 دقیقه
طالبان دختران معترض به منع تحصیل را به نکاح اجباری با نیروهایش تهدید کرده‌اند

روزنه صلح : آرزو دوست( مستعار) یکی از  دانشجویان  معترض دانشگاه تخاربه روزنه صلح گفت: که طالبان به ما دختران اخطار دادند، در صورت که از  اعتراض ما نسبت به منع تحصیل دختران دست بر نداریم، دختران معترض را دستگیر و بعدا به نیرو های شان نکاح میکنند.

 این گروه خانواده‌های این معترضین را نیز خواسته و هشدار داده‌اند، که در صورت ادامه اعتراضات شان به تعلیق تحصیل دختران، آنان را به زور به عقد نکاح  نیرو های شان در خواهند آورد.

این در حالیست که، پیش از این هم دختران معترض را به نکاح گرفته بودند که الهه دلاور زی یک دختر معترض بود که بعد از باز داشت به  اجبار سعید خواستی او را به عقدش در آورد.