نظرسنجی خانه ی آزادی نشان میدهد که ۹۰ درصد مدافعان حقوق بشردر افغانستان با تهدیدهایی آدم ربایی، شکنجه و آزار و اذیت مواجه هستند

1 دلو 1401
2 دقیقه
نظرسنجی خانه ی آزادی نشان میدهد که ۹۰ درصد مدافعان حقوق بشردر افغانستان  با تهدیدهایی آدم ربایی، شکنجه و آزار و اذیت مواجه هستند

روزنه صلح : نهاد بین المللی خانه ی آزادی((Freedom House ، جامعه مدنی کانادا و مکانیزم هماهنگی حقوق بشرافغانستان در نظرسنجی که در باره وضعیت مدافعان حقوق بشر در افغانستان انجام داده اند میگویند که ۹۰ درصد از مدافعان حقوق بشردر افغانستان با تهدیدهایی مانند آدم ربایی، شکنجه و آزار و اذیت مواجه هستند .

درگزارش این نهاد ها آمده است که مدافعان حقوق بشر به تهدید های مانند: « آدم ربایی ، حبس، آسیب روانی ، شکنجه و بازداشت » در افغانستان مواجه بوده اند.

این نهاد ها هدف از نظر سنجی را بررسی اوضاع مدافعان حقوق بشر افغانستان گفته و افزده است  که شرایطی که مدافعان حقوق بشر افغانستان در داخل و خارج از افغانستان با آن مواجه هستند، نیازهای کوتاه مدت و بلندمدت اعلام شده خود را با حامیان حقوق بشر در میان گذاشته اند.  

در گزارش که ازسوی این نهاد ها منتشر شده گفته شده است که این نظرسنجی در گفت وگوی با ۶۶۳ مدافع حقوق بشر در داخل  وخارج از افغانستان درماه های می و جون سال گذشته میلادی انجام گرفته است.

یافته های این گزارش نشان میدهد که فضای مدنی در افغانستان به شدت از سوی طالبان کنترول می شود . مدافعان حقوق بشر افغانستان با خطرات قابل توجهی روبرو هستند زیرا آنها در کارهای حقوق بشری مشغول هستند و با پیامدهای آګست ۲۰۲۱ دست و پنجه نرم می کنند.

در گزارش گفته شده است که یک سوم مدافعان حقوق بشر که افغانستان را ترک کرده اند ، نگران امنیت اعضای خانواده های شان در افغانستان اند.

این نهاد ها از جامعه جهانی خواسته اند که از مدافعان حقوق بشر حمایت کنند تا اطمنان حاصل شود  که دو دهه کار بیهوده نبوده است.

این گزارش  در حالی نشر می شود که طالبان بطور گسترده جلو فعالیت های حقوق بشری را در افغانستان گرفته اند و مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در صورت داد خواهی سرکوب و بازداشت می شوند .