یوناما : سال جدید تعلیمی و تحصیلی تا یک ماه دیگردرممنوعیت زنان و دختران آغاز خواهد شد

2 حوت 1401
1 دقیقه
یوناما : سال جدید تعلیمی و تحصیلی تا یک ماه دیگردرممنوعیت زنان و دختران آغاز خواهد شد

روزنه صلح : یوناما در افغانستان می گوید که در یک ماه پیشرو، مکاتب و پوهنتون ها در سراسر افغانستان در های خویش را برای سال جدید تحصیلی باز میکنند، اما نظر به تصمیم فعلی در های تعلیمی و تحصیلی برای میلیون ها زنان و دختران افغان بند خواهد بود.

یوناما  روز سه شنبه ( ۲ حوت) در پیام تویتر از مقامات حکومت طالبان  خواسته است که  برای محافظت زندگی، امرار معیشت و آینده سالم  مردم افغانستان دست به کار شوند.

 سال تعلیمی و تحصیل در کشور در حال آغاز می گردد که هزاران زن و دختران افغانستان از رفتن به مراکز تعلیمی و تحصیلی توسط حکومت طالبان منع گردیده است.

بسته شدن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها بروی دختران و زنان افغانستان به واکنش گسترده‌ای داخلی و خارجی روبرو شده است. سازمان‌ها و نهادهای حمایت از حقوق بشر این رفتار طالبان را نقض حقوق بشر و زیر پاگذاشتن حقوق زنان و دختران افغانستان می‌دانند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر از مقامات طلبان می‌خواهند که روی این تصمیم خود تجدید نظر نموده و اجازه دهند دختران و زنان افغانستان به مکاتب، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برگردند.