دشمنی با «رسانه ها» و ارزش های جهانی با کدام پشتوانه!

13 جدی 1402
2 دقیقه
دشمنی با «رسانه ها»  و ارزش های جهانی با کدام پشتوانه!

درآخرین موضع گیری که تمامیت خواهان طالب درباره رسانه ها اعلام داشته اند، سخنگوی آنان مدعی شده است که رسانه های خاطی تنبیه شده اند، و با رسانه های که از بیرون دستور می گرفتند، برخورد شده است.

ادعاهای این چنینی، چنان تکراری و کلیشه ای شده است، که نه تنها برای هیچ کسی قابل باور نیست، بلکه به گونه برای مدعیان و گویندگان آن نیز ملال آور شده است، اما بابت حفظ قدرت و توجیه سلطه نامشروع خود، از گفتن آن ناگزیر اند.

اگر مروری کوتاه به کارنامه نظام های ایدئولوژیک و رژیم های استبدادی و جریان های تمامیت خواه داشته باشیم، همه آنان در توجیه ایجاد خفقان، مسدودساختن جریان آزاد اطلاع رسانی، ممنوع کردن فعالیت رسانه ها، و جلوگیری از آگاهی جامعه معمولا از همین کلید واژه ها «تخطی از قانون»  و «دستور از بیرون» استفاده کرده و می کنند. در واقع اعمال روش های سرکوبگرانه بنام «قانون»،«شریعت»،«اصول حزبی»،«فرمان های انقلابی یا پیشوا»؛ و «دستور از بیگانگان» صورت می گیرد. این روش برخواسته از ذات و ماهیت چنان نظام ها و سلطه های ضد مردمی، می باشد. جامعه بشری تجارب تلخ و جبران ناپذیری از این روش ها را در دیکتاتوری های چپ و راست و مذهبی متحمل شده است.

بنابراین اگر حاکمیت جهل مقدس، در چهره طالبان با آزادی بیان، حقوق بشر و رسانه ها سرستیز دارد و آنان را بر نمی تابد، و آشکارا به سرکوب، محدودیت و نابودی آنان پرداخته است،  جای هیچگونه تعجب نیست، و شیوه ای غیر متعارف در پندار و رفتار دیکتاتوران و تمامیت خواهان تلقی نمی شود.

زیرا آنان خیلی دقیق و بطور کامل درک می کنند که اگر به آزادی بیان، حقوق بشر و فعالیت آزاد رسانه ها احترام قایل شوند، آگاهی و شعور برآمده از چنان بستری، دیگر اجازه نخواهد داد که عده ای جاهل، ماقبل تاریخ، قوم پرست و تمامیت خواه، در سایه مذهب و شریعت مبتنی بر جهل و ضدیت با انسانیت، بر سرنوشت جامعه دست یابند و سلطه شوم و نکبت بار خود را دوام دهند.

شگفت از دو رنگی و چندچهرگی دنیا و بخصوص دنیای اسلام است که ستم و بی عدالتی، سرکوب و انسان کشی، ضدیت با علم و دانش، دشمنی با تمدن و پیشرفت، اعمال تبعیض و گسترش جهل را از سوی حاکمیت جهل مقدس در افغانستان می شنوند و می بینند؛ اما بازهم سخن از «تعامل» می گویند، و وجدان شان و باورشان نسبت به این همه جنایت و قساوت، جهل گستری و انحطاط نمی لرزد! و این مشی غیرقابل توجیه خود را با ادعای «واقعیت بینی» تعریف می کنند! این ها واقعیت های بزرگ و تلخی که جامعه بشری را بسوی سقوط و انحطاط با شتاب سوق می دهد، نادیده می انگارند؛ اما در مقابل، سلطه یک گروه فاشیست، تمامیت خواه و معامله گر را با ادعای واقع بینی توجیه می کنند!

در حقیقت آنچه به این گروه تروریستی و جهل گستر جسارت و جرأت بخشیده است تا بی واهمه و آشکارا به جنایات و سرکوب و تبعیض خویش ادامه دهد، همین سیاست و روش مماشات و تعاملگرایانه و دو رنگی جهان، بخصوص جهان اسلام می باشد.

اگر دنیا و مسلمانان به این روش چندگانه و زبونانه خود تجدیدنظر نکنند، بطور قطع قربانیان بعدی خودشان خواهند بود و هرگز از پیامد چنین نگرش و روش اشتباه آمیز مصئون نخواهند ماند.