درخواست ۶۲۰ ملیون دالری اداره مهاجرت سازمان ملل،

2 دلو 1402
1 دقیقه
درخواست ۶۲۰ ملیون دالری اداره مهاجرت سازمان ملل،

درخواست ۶۲۰ ملیون دالری اداره مهاجرت سازمان ملل،

اداره مهارجرت سازمان ملل متحد یا (  UNHCR)، جهت پیشبرد برنامه های سالجاری میلادی ( ۲۰۲۴ ) خود بیشتراز ۶۲۰ ملیون دالرفراخوان کمک به کشور های عضو داده است.

این اداره درویبسایت اش اعلان داشته است که این مقدارهزینه برای۷.۷ ملیون مهاجردرپاکستان و ایران اختصاص داده میشود.

این اداره اعلان داشته است که قراراست حدود ۳.۸ ملیون این مبلغ به مهاجران پاکستان ومتباقی به ایران کمک شود.

دراعلامیه یاد آوری شده که این مبلغ درراستایی ارتقای ظرفیت، بهداشت، آموزش کودکان، سرپناه و کمک های نقدی به مهاجران صورت خواهد گرفت.

درین اعلامیه ذکرشده که نزدیک به یک میلیون مهاجربصورت غیرقانونی درپاکستان بسرمیبرند که پس از ماه نوامبرسال گذشته با آغاز اخراج اجباری و دوطلبانه نزدیک به ۵۰۰ هزاربه افغانستان برگشت نموده اند.